Blog

maj
01

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

29 kwiet­nia 2016r. odby­ła się uro­czy­stość zakończenia

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kwi
27

VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubelskiego

VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubel­skie­go – zdję­cia [Best_Wordpress_Gallery id=„11” gal_title=„VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubelskiego”]

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kwi
23

Dni Otwar­te ZST

Dnia 22 kwiet­nia 2016r. gim­na­zja­li­ści oko­licz­nych szkół mie­li oka­zję zapo­znać się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Zespo­łu Szkół Technicznych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kwi
13

Gim­na­zja­li­sto!

Zapra­sza­my do Tech­ni­kum Nr 2 w ZST! Jeste­śmy jedy­nym chełm­skim tech­ni­kum wśród 300 naj­lep­szych szkół w Polsce 

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kwi
13

„Wiel­ką Nocą” – roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su plastycznego

Dnia 12 kwiet­nia w cza­sie sesji Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm roz­strzy­gnię­ty został konkurs

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
mar
28

Pierw­szy Dzień Wio­sny – czy trze­ba wagarować?

Pierw­szy Dzień Wio­sny – czy trze­ba waga­ro­wać? Nie, wystar­czy przyjść do szko­ły i miło spędzić

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
mar
28

Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzyżowa

W nocy z 18 na 19 mar­ca ucznio­wie i nauczy­ciel ZST wyru­szy­li w „Męską eks­tre­mal­ną dro­gę krzy­żo­wą” . Marsz roz­po­czął się o 19.00,

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
mar
26

Olim­pia­da Tech­ni­ki Samochodowej

W dniu 19 mar­ca 2016 r. w War­sza­wie na Wydzia­le Samo­cho­dów i Maszyn Robo­czych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, odbył się pół­fi­nał XVII edy­cji Olim­pia­dy Tech­ni­ki Samochodowej

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content