Chełm

sie
03

Dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu podręczników

Infor­ma­cja na temat pro­gra­mu „Wypraw­ka szkol­na”, rok szkol­ny 2016/2017

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
cze
22

Poka­zy pierw­szej pomocy

Dnia 06.06.2016 roku zor­ga­ni­zo­wa­no dla mło­dzie­ży ZST poka­zy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w różnych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
cze
10

Akcja let­nia dla dzieci…

Dnia 01.06.2016 roku na tere­nie mia­sta Cheł­ma ucznio­wie ZST pro­wa­dzi­li kwe­stę uliczną

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
cze
02
maj
04

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny „Pan­gea”

Udział mło­dzie­ży w kon­kur­sach to spo­sób na posze­rza­nie horyzontów

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
maj
01

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

29 kwiet­nia 2016r. odby­ła się uro­czy­stość zakończenia

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kw.
27

VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubelskiego

VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubel­skie­go – zdję­cia [Best_Wordpress_Gallery id=„11” gal_title=„VII Semi­na­rium Kura­to­ra Lubelskiego”]

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
kw.
23

Dni Otwar­te ZST

Dnia 22 kwiet­nia 2016r. gim­na­zja­li­ści oko­licz­nych szkół mie­li oka­zję zapo­znać się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Zespo­łu Szkół Technicznych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content